Bonitatea solurilor

Republicii Moldova

Read more

Textura solurilor

Republicii Moldova

Read more

Solurile erodate

în Republica Moldova

Read more

Subtipuri de soluri

ale Republicii Moldova

Read more

Tipuri de soluri

ale Republicii Moldova

Read more

Alunecări de terenuri

pe teritoriul Republicii Moldova

Read more
EVENIMENTE

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului 'Nicolae Dimo'

• Institutul este acreditat în calitate de organizaţie din domeniul ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de cercetare „Resursele de sol: evaluarea, protecţia şi sporirea fertilităţii solurilor”, cu calificativul acordat „Organizaţie competitivă pe plan internaţional”, categoria B (Certificat P nr.050 din 05.04.2012, valabil până la 26 ianuarie 2017).

• Institutul este acreditat în calitate de organizaţie din domeniul ştiinţei şi inovării acreditată de stat conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, este membru de profil al Academiei de ştiinţe a Moldovei (Certificat MP nr.50 din 30 mai 2013, valabil până la 26 ianuarie 2017).


Istorie și contemporanietate

Istorie și contemporanietate', 'Institutul a fost creat în conformitate cu decizia Consiliului Miniştrilor URSS nr.2497-P din 26 septembrie 1952, Hotărârea Consiliului Miniştrilor RSSM nr.1575 din 25 octombrie 1952, decizia Prezidiului AŞ URSS nr.9 / 1795 din 6 octombrie 1952, decizia Comisiei Statale de pe lângă Consiliul Miniştrilor URSS din 21 ianuarie 1953, Ordinul nr.28 al Filialei Moldoveneşti al AŞ URSS din 16 februarie 1953 . Institutul era deja fondat pe o temelie creată în cadrul Bazei Moldoveneşti de cercetări a Academiei de Știinţe a URSS înfiinţată în 1946 şi reorganizată (octombrie, 1949) în Filiala AŞ a URSS, în care funcţionau Secţiile de Pedologie, Agrochimie, Biologie Pedologică, Ameliorare a Solului şi Staţiunea pentru Combaterea Eroziunii Solului. În 1956, în legătură cu restructurarea (Secţia de Ameliorare a Solurilor a fost transferată la Institutul de Cercetări pentru Agricultură Irigabilă şi Legumicultură din Tiraspol), Institutul capătă o nouă denumire – Institutul de Pedologie , prin Hotărârea Prezidiului AŞ a URSS nr.405 din august 1956. În 1959 institutului i s-a conferit numele academicianului Nicolae Dimo.
În 1961 Institutul de Pedologie „Nicolae Dimo” a fost transferat în subordonarea Ministerului Agriculturii (Hotărârea Comitetului Central al PCM şi a Consiliului de Miniştri al RSSM din 14.03.1961 nr.104) şi numit Institutul Moldovenesc de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”.
În anul fondării Institutul a fost amplasat pe bd. Ştefan cel Mare nr.151 într-o clădire cu două etaje. Mai apoi în anul 1956 a fost mutat în altă clădire nou construită pe bd. Ştefan cel Mare nr.1, în care şi-au desfăşurat activitatea și alte institute de cercetare din cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS.
Către mijlocul anilor 60 Institutul a devenit o instituţie ştiinţifică cu o structură bine definită şi un important potenţial de cercetători, cu anumite tradiţii, în care activau 80 de angajaţi. Se impunea tot mai insistent necesitatea de a crea o bază materială, de a construi un bloc nou, amenajat modern, înzestrat cu instalaţii, aparate, laboratoare performante pentru desfăşurarea cercetări în domeniul pedologiei, agrochimiei, hidroameliorării şi biologiei solului. Astfel în anul 1969 Institutul a trecut într-o clădire nouă special construită însoţită de blocuri locative, garaj, seră, căsuţa de vegetaţie.

Sediul Institutului, bd. Ştefan cel Mare, 151Clădirea AȘM, bd. Ştefan cel Mare, 1


Până în aprilie 1961 Institutul s-a aflat în cadrul Filialei Moldoveneşti de Cercetare a Academiei de Ştiinţe a URSS, iar după aceasta a trecut în subordonarea Ministerului Agriculturii. Institutul funcţiona, începând de la data de înfiinţare şi până în 1976, ca instituţie de sine stătătoare. În 1976 în baza Institutului s-a format asociaţia Ştiinţifică şi de Producţie „Fertilitate” prin comasarea Filialei chişinăuiene a Institutului Central de Deservire Agrochimică cu Centrul de Calcul, a trei Laboratoare Agrochimice Zonale (de Nord – Bălţi, de Centru - Chişinău, de Sud - Cahul), cu 39 puncte de sprijin raionale, două unităţi agricole experimentale (com.Durleşti, r-l Străşeni şi com.Ivancea, r-l Orhei) cu o suprafaţă totală de circa 6 mii ha. În asociaţia nou creată Institutul a devenit o instituţie titulară, directorul Institutului îndeplinea și funcţia de director general al asociaţiei „Fertilitate” (V.Ungureanu 1976-1982, A.Ursu 1982-1986).

Sediul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”, str. Ialoveni 100 (1969-prezent)


În octombrie 1979 prin Hotărârea Guvernului a fost luată decizia de a crea în Moldova un serviciu unitar agrochimic specializat. Ca urmare a fost înfiinţată o asociaţie unional- republicană, cooperatist-statală ştiinţifică de producţie și de deservire agrochimică a agriculturii pe baza autogestiunii „Moldselhozchimia” în componenţa cărei intră Institutul, fiind încadrat în asociaţia „Fertilitate”. După sistarea activităţii instituţiei „Moldselhozchimia” Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo” trece în subordonarea Ministerului Agriculturii.
În rezultatul ultimei reorganizări și transformări, conform Hotărârii Guvernului nr.761 din 24.06.2008 cu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroindustrial Institutul devine o instituţie publică cu denumirea Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo". În primii ani de existenţă colectivul Institutului constituia 37 de persoane. În perioada 1974 – 1976 numărul angajaţilor depăşea 220 de colaboratori. În prezent la institut activează 70 de persoane, ca şi la nivelul anilor 60 al secolului XX-lea. Tendinţa reducerii personalului se păstrează, iar completarea cu cadre noi de înaltă calificare are loc foarte lent şi nu corespunde necesităţilor actuale.
Pe întreaga sa perioadă de existență, cât și în prezent, Institutul acordă permanent asistenţă științifică unităţilor agricole și fermierilor, instituţiilor de proiectare, de producţie, de învăţământ superior. Această asistenţă s-a materializat şi prin elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice, precum şi a numeroaselor materiale cu caracter tehnico-documentar: instrucţiuni metodice, prescripţii, recomandări, programe, proiecte, manuale, hărţi, placate, scheme etc.În conţinutul acestora sunt reflectate rezultatele cercetărilor referitoare la diferite aspecte ale pedologiei, agrochimiei, hidroameliorării, biologiei solurilor. Toate aceste materiale permanent se valorifică, într-o măsură mai mare sau mai mică, de către instituţii care folosesc solul ca obiect de studiu, la efectuarea cartografierii învelişului de sol cu diferit grad de precizie şi detaliere, pentru inventarierea fondului funciar şi identificarea calităţii acestuia, folosind metoda de bonitare, elaborată în cadrul Institutului. La rândul său, aceste informaţii sunt indispensabile la amenajarea teritoriului unităţilor agricole, efectuarea măsurilor privind combaterea eroziunii solului, aplicarea diferitor doze de îngrăşăminte chimice şi organice, la toate culturile, care se cultivă în Moldova, executarea lucrărilor ameliorative, determinarea stării de calitate a solului etc.
O semnificaţie deosebită a avut participarea colaboratorilor Institutului la elaborarea sistemului de agricultură ştiinţific argumentat, menirea căruia constă în promovarea valorificării superioare a fondului funciar, aplicând cele mai eficiente tehnologii pe întreg teritoriul republicii. Unităţilor agricole li se acordă o asistenţă nemijlocită sub formă de consultații, seminare, mese rotunde, etc. Instituţiilor de proiectare li se oferă recenzii privind aprecierea proiectelor de construcţii ameliorative, implementarea metodicilor aprobate la alegerea terenurilor pentru plantaţiile de pomi şi viţă de vie, culturilor de câmp, ţinând cont de însuşirile fizice, chimice ale solurilor şi particularităţile biologice în concordanţă cu cerinţele ecologice ale plantelor respective.
În prezent Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” este instituţie de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniu științelor agricole, membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, subordonat structural Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.